GIỚI THIỆU

Hơ8 năm kinh nghim trong lĩnh vc Marketing & Truyn thông, làm vic cho các công ty trong nước và quc tế vi nhiu loi hình khác nhau, tôđã gi các v trí qun lý không ch đòi hi chuyên môn mà quan trng hơn là kh năng đào to và phát trin nhân viên. Ngoài công vic chuyên môn, tôđã tham gia vào nhiu cng đồng nhân s tr để h tr to ra mt táđộng tích cđến viđịnh hình tư duy và tháđộ ca h thông qua đào to k năng làm việc chuyên nghiệp, chia sẻ định hướng thông qua các chương trình hi tho. Tôi tin rng trong th trường hin ti, Đào to v THÁI ĐỘ là mt khái nim khá mi m, thm chí là nn giáo dc hiện tại của chúng ta vẫn chưa th đạđược, nhưng li là điu quan trng mà chúng ta nên theo đui. Bi vì, kiế​​thc chuyên môn rt d hc nhưng hiu biết xã hi và k năng cá nhân mi là th xáđịnh chúng ta là ai. Vi tt c nhng kinh nghim và tư duy nàđã mang li cho tôi nhng hiu biết quan trng v nhiều dạng nhâ sự khác nhau và các vđề v Qun lý Nhân s mà nhà tuyn dng đang phđối mt. Nhng hiu biết nàđã trao quyn cho tôi tr thành Giáđốđiu hành ca Công ty TNHH PCG Vit Nam, mt công ty chuyên về Đại diện doanh nghiệp – Huấn luyện và Tư vn giải pháp nhân sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *